ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΤΕΡΙΑ)

Με την υπ’ αριθ. 216 από 9/1/2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 19102 από 10/10/2016 όμοια απόφαση και την  Υ.Α.17352/2018 – ΦΕΚ 4822/Β/30-10- 2018, καθορίσθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξης των ξενοδοχείων σε αστέρια. Η απόδοση των αστεριών γίνεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, εταιριών που διαθέτουν διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Μέσα στα πλαίσια την αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιείται μέσω μεθόδου μοριοδότησης, τα ξενοδοχεία «επιδοτούνται» με επιπλέον μόρια για πιστοποιήσεις και δράσεις τις οποίες πραγματοποιούν (πέραν των υλικοτεχνικών τους υποδομών). Τα μόρια αυτά μπορεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να αποβούν κρίσιμα προκειμένου να αλλάξει ένα κατάλυμα κατηγορία, ή ακόμη και να διατηρήσει την υπάρχουσα.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι κατηγοριοποίηση είναι η παρακάτω:

Κατηγορία αστέρων 5 ***** 4 **** 3 *** 2 ** 1 *
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων 5500 4000 3200 2200 1500

Η εταιρεία μας, η οποία διαθέτει 20ετή πείρα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίησης, προσφέρει αναλυτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Προ αξιολόγηση και προσομοίωση της τελικής επιθεώρησης από τον διαπιστευμένο φορέα. Απόδοση αναμενόμενης βαθμολογίας – προσδιορισμός αναμενόμενης κατάταξης. Υποβολή αναλυτικής τεχνικής έκθεσης – διορθωτικές ενέργειες.
 • Κριτήριο 10.1: Πιστοποίηση* περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με: α) ECOLABEL, EMAS, ISO 14001 (200 ΜΟΡΙΑ).

β) GREEN GLOBE, GREEN KEY, TRAVELIFE ή άλλα εξειδικευμένα δημόσια ή ιδιωτικά πρότυπα (150 ΜΟΡΙΑ).

 • Κριτήριο 10.2: Πιστοποίηση* συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2008, European Hospitality Quality της HOTREC ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα) (100 ΜΟΡΙΑ).
 • Κριτήριο 10.3: Πιστοποίηση* συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων: α) ISO 22000:2005 (200 ΜΟΡΙΑ).                                                        

β) HACCP, CODEX ALIMENTARIUS (100 ΜΟΡΙΑ).

 • Κριτήριο 11.1: Οργάνωση και διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος σχετικό με τον τουρισμό και την ασφάλεια με τη συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού, διάρκειας μεγαλύτερης των 20 ωρών σε ετήσια βάση (με φυσική παρουσία ή εξ’ αποστάσεως). (150 ΜΟΡΙΑ).
 • Τελική επιθεώρηση** και απόδοση αστεριών***
 • Κριτήριο 10.5: Επιθεώρηση** ένταξης της μονάδας στο πρόγραμμα «Ελληνικό πρωϊνό» (250 ΜΟΡΙΑ).
 • Κριτήριο 10.4: Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με ISO 26000 – Social Responsibility Standard ή άλλα αντίστοιχα πρότυπα (100 ΜΟΡΙΑ).

Πέραν των παραπάνω υπηρεσιών και της συμβολής τους στην διατήρηση ή την επαύξηση των αστεριών της ξενοδοχειακής μονάδας, η ουσιαστική συμβολή των συμβουλευτικών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης έγκειται στην εξοικονόμηση πόρων και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων, τα οποία έχουν ΠΑΝΤΑ βαρύ οικονομικό αντίκτυπο.

Για το σκοπό αυτό παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά με τις παραπάνω υπηρεσίες και οι ακόλουθες:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για την ορθή εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14001 κλπ).
 • Οργάνωση και διεξαγωγή της υποχρεωτικής από τη νομοθεσία εκπαίδευσης για τους χειριστές τροφίμων (HACCP).
 • Εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων σε τουριστικές μονάδες και προορισμούς.
 • Αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων αποζημίωσης (claims).
 • Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σχεδιασμένα επάνω στις ανάγκες της δικής σας μονάδας.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 (ΦΕΚ 10-09/01/2015 Άρθρο 6: «Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2022. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

Για να είστε στην ώρα σας…

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

* Σε συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης
** Σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα BQC
*** ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επιθεώρηση για την κατάταξη του καταλύματος πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του.